KÜLDETÉSNYILATKOZAT PDF Nyomtatás E-mail1. Bemutatkozás

Az FKK a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 2004-ben alapított kutatással, oktatással, konferencia-szervezéssel, folyóirattal-kiadással foglalkozó alegysége. Kutatásaink középpontjában az interkulturális kommunikáció, fordítás, tolmácsolás, idegenvezetés problémaköre áll. E célt szolgálják „Interkulturális mediátor” képző programunk, évenként „Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában” címmel rendezett nemzetközi konferenciáink, a konferencia közleményeit közreadó „Translatologia Pannonica” c. tanulmánykötetünk, valamint azonos nevű elektronikus folyóiratunk, l. http://translator.btk.pte.hu.2. Helyzetkép

Az Európai Unió kommunikációs filozófiája, az angol lingua franca szerepe mellett, a többnyelvűségre épül. A tagállamok közti érintkezés természetes módja az interkulturális kommunikáció, mely valamely közös, többnyire angol nyelven vagy fordítás-tolmácsolás útján történik. A kultúraközi közvetítés presztizsének növekedését jelzi az is, hogy az EU-átlagpolgártól elvárt nyelvi kompetenciák között a beszéd, beszédértés, írás, olvasás készsége mellett megjelenik a fordítás-tolmácsolás készsége is. Hazánk az idegen nyelvtudásban, valamint a fordító- és tolmácsképzés terén egyaránt sereghajtó, mely fékezi európai integrációnkat. Következésképpen Magyarországon nagy szükség van szakképzett interkulturális mediátorokra (kommunikátorokra, fordítókra, tolmácsokra, idegenvezetőkre, PR-menedzserekre).
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán orosz nyelvből 1992 óta, francia nyelvből pedig 1995 óta folyik fordító- és tolmácsképzés.  Jelenleg BA szinten angol, francia és orosz nyelvű fordítókat és tolmácsokat képeznek.


3. Célok, feladok

A fordítástudományi tevékenység feltételeit az alábbiak szerint kell megteremtenünk:

1.    koordinált fordítástudományi kutatások,
2.    hatékony hazai és nemzetközi munkakapcsolatok,
3.    nemzetközi fordítástudományi konferenciák,
4.    nemzetközi fordítástudományi tanulmánykötetek,
5.    fordítás-tolmácsolást oktató tanárok (belső tovább)képzése,
6.    fordító- tolmács- és interkulturális menedzser képzés,
7.    fordítási, tolmácsolási megrendelések ellátása a PTE vonzáskörzetében4. Alapelvek

Az FKK:   

1. megalapítása a PTE BTK SZMSZ 25. § alapján történt,
2. a Bologna-folyamattal, a 252/2004. sz. kormányrendelettel összhangban működik,
3. kialakítási szakaszában a kutatási tevékenység dominál,
4. oktatási kompetenciája a társadalomtudományokra terjed ki,
5. a PTE részéről eszmei, jogi, szervezési támogatásra számít; anyagi bázisát pályázatok, regionális, európai együttműködés, szponzorok révén teremti meg,
6. EU mintára – perspektivikusan – tervezi egy fordítástudományi tanszék megalapítását.


5. Személyi feltételek

Lendvai Endre szakmai-tudományos tevékenysége nagyrészt fordítástudományi jellegű: kandidátusi értekezés (1986), akadémiai doktori értekezés (2002) mintegy 40 tudományos közlemény; orosz fordítóképzés bevezetése (1992); fordítástudományi szimpóziumok szervezése (1995), (2003), részvétel a XIII. Fordítók és Tolmácsok Világkongresszusán (Brighton, 1994.), tanulmánykötetek (1997), (2004); a Fordítástudomány c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A Kutatóközpont 24 munkatársa közül egy MTA doktora, 12 kandidátus, ill. PhD.


6. A tevékenység ütemezése

Az első ütemben a fordítástudományi kutatás, belső továbbképzés, kapcsolatfelvétel dominál. A Kutatóközpont elősegíti, hogy a BTK nyelvi tanszékein erősödjék a szakemberek fordítástudományi, oktatás-módszertani kompetenciája. E célból évenként házi konferenciát, kétévenként nemzetközi szimpóziumot rendez, tanulmányköteteket jelentet meg, fejleszti a fordítástudományi könyvállományt, eszközparkot. Kidolgozza a többciklusú lineáris képzési rendszer alapképzési (BA) szintjét. A nemzetközi integráció, közös pályázatok elnyerése, tapasztalatszerzés, tudományos és képzési innováció érdekében bel- és külföldi kapcsolatokat létesít.
A második ütemben elindítja az interkulturális mediátor képzést, kifejleszti a mesterképzés (MA) tanterveit, Fordítástudományi Doktori Alprogramot hoz létre, kedvező feltételek mellett megalapítja a Fordítástudományi Tanszéket.


Pécs, 2010. június 10.                        Prof. Dr. Lendvai Endre DSc
kutatóközpont vezető